Ezt KeresemSpeciális keresés
Ugrás a bevásárlókosárhoz
Jelenleg üres a bevásárlókosara.

Kapcsolat

Tel.:30 466 87 27

iroda@magyarbor.net 

Erre a címre

rendelést is küldhetsz .

Gyors Navi

Most Online

Adatkezelesi Tajekoztato
Bevezetés

A Wine and Gift Ltd. (Székhely:20-22 Wenlock Road London N1 7GU UK Company number: 08497207 elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. telefonos elérhet?ség: 06-30-466 8727) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezel?) alá veti magát a következ? rendelkezéseknek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti tartalmi el?íráson alapul és kiterjed a következ? oldalakra: magyarbor.net,  borosbolt.hu,  kovacsoltvas-ajandek.hu, ajandeksarok.com, muzealisbor.com, fm-parfumok.com, ajandek-otletek.net, fm-parfumok.net, csilivilaga.hu,  . A tájékoztató elérhet? az alábbi oldalon: https://magyarbor.net/shop/ez_nagyon_unalmas_olvasmany/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történ? közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezel? és elérhet?ségei:

Név: Wine and Gift Ltd.

Székhely:20-22 Wenlock Road London N1 7GU UK

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Fogalom meghatározások
 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosítható;

 1. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely m?velet vagy m?veletek összessége, így a gy?jtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történ? hozzáférhet?vé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. adatkezel?”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezel?t vagy az adatkezel? kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel;

 1. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem min?sülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelel?en az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez;

 1. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

    A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszer?en és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszer?ség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 1. gy?jtése csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethet? módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelel?en nem min?sül az eredeti céllal össze nem egyeztethet?nek a közérdek? archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történ? további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelel?ek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszer? intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehet?vé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történ? tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelel?en közérdek? archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében el?írt megfelel? technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelel? technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelel? biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezel? felel?s a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Adatkezelések Webáruház m?ködtetéshez kapcsolódó adatkezelés
 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehet?vé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történ? biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszer? számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszer? számla kiállítása, továbbá a szerz?dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehet?vé tétele.

A vásárlás/regisztráció id?pontja

Technikai m?velet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai m?velet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 
 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, ez esetben 8 évig meg kell ?rizni ezeket az adatokat.

 
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezel? sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely id?pontban történ? visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:

 • e-mail útján az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  e-mail címen,
 • Az adatkezelés jogalapja:
  1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

  1. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefügg? szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  1. A számviteli jogszabályoknak megfelel? számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • A személyes adatokat, azért szükséges megadni, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
  Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhet?sége:

- DPD Hungária Futárpostai Csomagküld? Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. telefonszám: +36 (1) 501 6204 Fax: +36 (1) 501-6214 E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. adatvédelmi tájékoztató: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC - ROYALSPRINT Szállítmányozási Korlátolt Felel?sség? Társaság székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32. cégjegyzékszám: 01-09-664861; adószám: 12317004-2-43 E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. - GLS General Logistics Hungary Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Email cím:  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást kér? valamennyi érintett.

 
 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Egyéb adatfeldolgozók:

  Könyvelés: I M Bookkeeping Ltd Suite 2 5th Floor Marshall House Ringway Preston Lancashire PR1 2QD E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. Cookie-k (sütik) kezelése
 1. Webáruházakra jellemz? cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges el?zetes hozzájárulást kérni az érintettekt?l.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, id?pontok

 
 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 
 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje:

   

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

id?tartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó id?szak

connect.sid

   
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezel?.

 
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehet?ségük van a cookie-kat törölni a böngész?k Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett?l hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközl? hálózaton keresztül történ? közléstovábbítás vagy arra az el?fizet? vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefügg? szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  Google Adwords konverziókövetés használata
 1. A „Google AdWords” nev? online reklámprogramot használja az adatkezel?, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövet? szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemz? szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 
 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezel? is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 
 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 
 1. Az információk – melyeket a konverziókövet? cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövet? címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 
 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngész?jében letiltja a cookie-k telepítésének lehet?ségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 
 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhet? el: www.google.de/policies/privacy/

    A Google Analytics alkalmazása
  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemz? szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így el?segítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

  1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségr?l szóló megállapodásban részes más államokban el?z?leg megrövidíti.

 
  1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lév? szerverére történ? továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltet?jének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltet?jének a honlap aktivitásával összefügg? jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 
  1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngész?je által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngész?jének megfelel? beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben el?fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes kör?en használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gy?jtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következ? linken elérhet? böngész? plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Facebook Pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követ?kód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

  Hírlevél, DM tevékenység
 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó el?zetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhet?ségein megkeresse.

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem el?tt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésér?l. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lév? linkre kattintva.

 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehet?vé tétele.

A feliratkozás id?pontja

Technikai m?velet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai m?velet végrehajtása.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés célja: aktuális információkat tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekr?l, akciókról, új funkciókról stb.

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezel? sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely id?pontban történ? visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:

 • e-mail útján az  Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  e-mail címen,
 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélr?l.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétev?je – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tev? személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelel?en, annak visszavonásáig kezelhet?, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy el?zetes hozzájárulásával adható át.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • Szükséges a személyes adatokat megadni, ha aktuális információkat szeretne kapni t?lünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek információkat küldeni.
  Panaszkezelés
 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerül? min?ségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és min?ségi kifogással él?, panaszt tev? valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyz?könyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell meg?rizni.

 
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezel? sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely id?pontban történ? visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:

 • e-mail útján az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  e-mail címen,
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerz?déses kötelezettségen alapul.
 • a szerz?dés megkötésének el?feltétele a személyes adatok kezelése.
 • szükséges a személyes adatait megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
Közösségi oldalak
 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 
 1. Az adatgy?jtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszer?sítése.

 
 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésér?l, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés id?tartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehet?ségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 1. Amennyiben az adatkezel? szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezel?vel.

 1. Adatkezel? a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdekl?d? nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközlést?l számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekr?l az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illet?leg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illet?leg iratok rendelkezésre bocsátására.

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkeres? részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai
 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészít? nyilatkozat útján történ? – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezel? pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezel? nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhet? technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszer?en elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?vé teszi, hogy az adatkezel? ellen?rizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezel?nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történ? kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történ? kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhet?k.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ?t hasonlóképpen jelent?s mértékben érintené.

Az el?z? bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezel? közötti szerz?dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezel?re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehet?vé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelel? intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határid?

Az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezését?l számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekr?l.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határid? meghosszabbításáról az adatkezel? a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételét?l számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezel? nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkés?bb a kérelem beérkezését?l számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezel? és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószín?ség? és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelel? technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelel? szint? adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 1. fizikai vagy m?szaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kell? id?ben vissza lehet állítani;

 1. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensr?l

Ha az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensr?l.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthet?en ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztvisel? vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhet?ségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensb?l ered?, valószín?síthet? következményeket; ismertetni kell az adatkezel? által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensb?l ered? esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következ? feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezel? megfelel? technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezel? az adatvédelmi incidenst követ?en olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószín?síthet?en nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan er?feszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezel? még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensr?l, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkés?bb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehet?ség

Az adatkezel? esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.  

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l (f?képp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésr?l (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az el?zetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeir?l

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l.